W nowej perspektywie 2014-2020 instytucje finansujące kładą wielki nacisk na rozwój przedsiębiorstw. Gross środków przeznaczonych na dofinansowanie dla firm uzależnione jest od przeprowadzenia przez firmy prac badawczo rozwojowych.

Definicja prac badawczo rozwojowych

Działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), w skrócie B+R, obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

B+R jest terminem obejmującym trzy rodzaje działalności:
– badania podstawowe,
– badania stosowane
– prace rozwojowe

Badania podstawowe (basic research) to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podłoża zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie.

Badania stosowane (applied research) to także oryginalna praca badawcza podejmowana w celu zdobycia nowej wiedzy. Jest ona jednak zorientowana przede wszystkim na konkretny cel praktyczny.

Prace rozwojowe (experimental development) to systematyczna praca opierająca się na istniejącej wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz/lub doświadczeń praktycznych i mająca na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych lub znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług.

 

Kryteria pozwalające odróżnić B+R od działalności pokrewnej

Podstawowym kryterium pozwalającym na odróżnienie B+R od czynności pokrewnych jest obecność w działalności B+R dostrzegalnego elementu nowości i wyeliminowanie elementu niepewności.

tzn. gdy rozwiązanie problemu nie jest natychmiast widoczne dla osoby posiadającej podstawowy zasób wiedzy i znającej techniki powszechnie wykorzystywane w danej dziedzinie.

Kryteria rozpoznawania działalności badawczo rozwojowej - dotacje dla firm

Szczegółowy opis, do którego odnoszą się regulaminy wniosków o dotacje (np. RPO WM Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Bon na innowacje) odwołuje się do metodologii określonej w podręczniku Frascati OECD, ponad 300 stronicowy dokument, który znajduje się pod tym linkiem. Opracowano na podstawie Frascati OECD.

Przedsiębiorcy mogą i muszą zlecać prowadzenie prac badawczo rozwojowych jednostkom naukowym.