Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Autor 7 sierpnia 2015 aktualności
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Cel konkursu

Celem konkursu NCBR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest wsparcie projektów dedykowanych tworzeniu lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

Kto może skorzystać ze wsparcia

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcy.

 

Koszty objęte dofinansowaniem:

INWESTYCYJNE

 1. Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 2. Nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 3. Nabycie robót i materiałów budowlanych,
 4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,
 5. Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
 6. Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych na nabycie nieruchomości (poz. 1) nie może przekroczyć: 10% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

PRACE ROZWOJOWE

Koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu (w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe).

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: 1 września – 31 października 2015r.
 • Minimalna wielkość projektu 2 mln PLN;

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy to 460 mln PLN, w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 44 749 197 PLN;
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 415 250 803 PLN.

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość projektu: 50 mln EUR

Intensywność wsparcia

Dofinansowanie:

 • część inwestycyjna – % zgodnie z mapą pomocy regionalnej
 • prace rozwojowe
  • 45% kosztów kwalifikowalnych – dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych – dla średnich przedsiębiorstw
  • 25% kosztów kwalifikowalnych – dla dużych przedsiębiorstw

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs NCBIR Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.