Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016

Autor 8 lutego 2016 aktualności
Dotacje termomodernizacja

Cel konkursu

Celem konkursu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej jest wsparcie dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Kto może skorzystać ze wsparcia

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428), dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 11 a.1)
 • Szkoły wyższe (forma prawna – kod 044)
 • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: od 22 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN

Intensywność wsparcia

 • Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu:85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.

Co można sfinansować

 • docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych
 • stropy, dachy
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • Przebudowa / modernizacja systemów grzewczych (instalacji centralnego ogrzewania, podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła)
 • Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz energetyczne wykorzystanie OZE
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne koszty kwalifikowane
  • Przygotowanie projektu:
   • wykonanie studiów wykonalności inwestycji (jeśli jest wymagane np. w projektach systemowych);
   • wykonanie raportów oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane);
   • wykonanie audytu energetycznego ex-ante;
   • wykonanie dokumentacji technicznej (projektów) związanych z planowaną kompleksową modernizacją energetyczną budynków (do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych obejmujących prace dotyczące oszczędności energii);
   • inwentaryzacja budynku przeprowadzona przez przyrodnika8 , która określi jakie gatunki ptaków i nietoperzy zasiedlają budynek i czy wymagane są zgody RDOŚ na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną;
   • wykonanie dokumentacji przetargowej.

Szczegółowy spis kosztów kwalifikowanych znajduje się tutaj.
Link do dokumentacji konkursu znajduje się tutaj.

Tutaj możesz także sprawdzić harmonogram dotacji na termomodernizację i OZE we wszystkich województwach.

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.

UWAGA: Pomagamy zarówno końcowym Beneficjentom jak również projektantom i firmom wykonującym projekty techniczne w przygotowaniu wniosku o dotację.