Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R dla firm

Autor 25 czerwca 2015 aktualności

Cel konkursu

W ramach Poddziałania 3.2.1 “Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) możliwe będzie wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Co można sfinansować

Koszty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie, które mają kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), a kwestie praw własności intelektualnej są uregulowane prawnie.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Program adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Preferowane są projekty z obszaru następujących działów tematycznych:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 • Wytwarzanie produktów leczniczych

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

 • Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 • Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI

 • Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie
  ich substytutów
 • Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe
  i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE  (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
 • Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • Elektronika oparta na polimerach przewodzących
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • Optoelektroniczne systemy i materiały
 • Inteligentne technologie kreacyjne (ITK)

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

 • Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
 • Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

Warunki konkursu i procedury

 • Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015r.
 • Nabór wniosków: 31 sierpień – 30 wrzesień 2015r.
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  od 10 mln PLN do 50 mln EUR, dofinansowanie: do 20 mln PLN;
 • Eksperymentalne prace rozwojowe:  do 1 mln PLN, dofinansowanie:  do 450 tys. PLN
 • Wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo:  do 1 mln PLN, dofinansowanie  do 500 tys. PLN

Kwota przeznaczona na konkurs:

 • 450 mln PLN – dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie
 • 49 mln PLN – dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim

Intensywność wsparcia

Wartość kosztów kwalifikowalnych całego projektu:

Minimum 10 mln PLN;
Maksimum równowartość 50 mln EUR.

Koszty dzielą się na inwestycyjne, prace rozwojowe i usługi doradcze:

INWESTYCYJNE

 1. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości z wyłączeniem lokali mieszkalnych,
 2. nabycie albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1
 3. nabycie robót i materiałów budowlanych,
 4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
 5.  raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dla zakończenia realizacji projektu, oraz innych praw własności intelektualnej,
 6. raty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5,

Dofinansowanie:
część inwestycyjna – % zgodnie z mapą pomocy regionalnej
Maksimum 20 mln PLN;

 • Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych na nabycie gruntu + wybudowanie nieruchomości (poz 1 + 3) nie może przekroczyć: 20% kwoty wydatków inwestycyjnych,
  Maksymalnie 5 mln PLN
 • Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych na nabycie gruntu (poz. 1) nie może przekroczyć: 10% kwoty wydatków inwestycyjnych

 

PRACE ROZWOJOWE

 1. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacji,
 2. badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio wyniku realizacji projektu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
Maksimum 1 mln PLN.

Dofinansowanie:
35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
Maksimum 450 tys. PLN

 

USŁUGI DORADCZE

Usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MSP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
Maksimum 1 mln PLN

Dofinansowanie:
50% kosztów kwalifikowalnych
Maksimum 500 tys. PLN

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że program  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 Poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek” jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.
red cloud atu onetech