Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych

Autor 10 grudnia 2015 aktualności

Opłacalność wdrożenia – wskaźniki NPV w projektach unijnych

W projektach unijnych wymaga się od przedsiębiorców podania wskaźników opłacalności wdrożenia danego projektu. Wartości wskaźników bieżącej wartości projektów o dotacje pozwalają jednostce oceniającej uszeregować projekty od najbardziej do najmniej ‘wartościowych’.

NPV podstawy

Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających ocenić projekt to NPV (nett present value) czyli bieżąca wartość projektu netto. NPV to zatem nic innego jak zdyskontowana (czyli pomniejszona o pewien wskaźnik) wartość przepływów pieniężnych w kolejnych latach, zsumowana i podana jako jedna liczba.

Ogólny wzór na NPV wygląda następująco:

Ogólny wzór na NPV

Wzór NPV

Aby obliczyć NPV należy przygotować wcześniej wartość przepływów (CF-cash flow, w kolejnych latach). Najczęściej będą to wszystkie przychody minus wszystkie koszty w rozbiciu na kolejne okresy (najczęściej lata, najczęściej 1 do 5).
Po odjęciu kosztów od przychodów otrzymamy przepływy pieniężne (CF).

Sposób wyliczenia CF w projektach o dotacje unijne

Cash Flow – skumulowane przepływy pieniężne

Do wyliczeń potrzebujemy jeszcze wskaźnik dyskonta, wyrażonego w procentach.
Ten wskaźnik to nic innego jak średnia wartość kosztów pozyskania kapitału (WACC – weighed average cost of capital).
Z praktycznego punktu widzenia można przyjąć wartość 6-8% (eksperci unijni na szkoleniach posługują się obecnie wartością 6%, przy obecnych kosztach uzyskania pożyczek kapitałowych i niewielkiej inflacji to uzasadniona wartość).

Ten wskaźnik zmniejsza przepływy pieniężne w kolejnych latach.
Pomniejszone wartości można liczyć na piechotę (nawet warto zrobić sobie takie ćwiczenie aby zobaczyć jak z upływem lat zmniejsza się wartość przychodów pomniejszona o wskaźnik dyskonta). Mniej wytrwałym z pomocą przychodzi Excel.

 

Obliczanie NPV za pomocą Excela

Excel ma wbudowaną funkcję NPV. Jako pierwszy parametr należy wstawić przyjęty wskaźnik WACC a następnie podać linię przepływów pieniężnych (CF). W ten sposób otrzymujemy wyliczenie NPV.

Sposób obliczania NPV za pomocą Excela w projektach unijnych

Sposób obliczania NPV za pomocą Excela

Przykład powyżej służy tylko celom dydaktycznym, jednak niedaleko jest już do praktycznego zastosowania wyliczeń przygotowywanych wnioskach o dotacje unijne. W rzeczywistości wystarczy jeszcze uwzględnić wartości dotacji zdyskontowanych przychodach oraz inne korekty jeśli są potrzebne.

NPV(C) i NPV(K)

Jeśli do kosztów wliczamy otrzymane dotacje (czyli dotację traktujemy jako koszt projektu) wtedy mówimy o współczynniku NPV (C) – bez względu na sposób finansowania.

NPV możemy także policzyć w ten sposób aby w przepływach pieniężnych nie uwzględniać dotacji. W tym przypadku grant, dotacja jest traktowana jako “prezent” – pojawia się z niego finansowanie, ale nie patrzymy na nie jako koszt. W takim przypadku mówimy o NPV(K) – rentowność z kapitału własnego.

Wartości NPV(C) i NPV(K) są przydatne w analizie finansowej projektu. Nierzadko są wymagane w celu przedstawienia dochodowości planowanego przesdięwzięcia. Przy małodochodowym projekcie może się zdażyć, że bez zewnętrznego finansowania projekt nie osiągnie pozytywnej wartości NPV, natomiast jeśli potraktujemy dotację jako “prezetnt” projekt będzie miał pozytywne NPV (NPV(K)).

W niektórych programach unijnych wartości NPV(C) mniejsze od zera dyskwalifikują projekt. W innych jednostka finansująca szuka takich projektów, które nie mają szans zrealizowania bez prezentu w postaci dotacji (NPV(C)<0 a NPV(K)>0).

Ekonomiczna wartość projektu ENPV

Niektóre konkursy o dotacje unijne wymagają wyliczenia ekonomicznej bieżącej wartości projektu (ENPV). ENPV to nic innego jak wskaźnik NPV, przy liczeniu którego uwzględniamy dodatkowo efekty podatków, dotacji lub innych transferów, efekty zewnętrzne i korekty cenowe (w czasie) dotyczące dóbr i usług.

Praktyczne zastosowania NPV i ENPV w ocenie projektów unijnych

Wartości NPV i ENPV (wraz ze swoimi odmianami) służą do oceny atrakcyjności projektów przez jednostki finansujące. W przypadku konkurowania o dotacje wskaźniki bieżącej i ekonomicznej wartości projektów pozwalają uszeregować projekty od najbardziej do najmniej ‘wartościowych’. Warto jednak pamiętać, że ekonomiczna wartość projektu rzadko jest jedynym kryterium oceny. Przy ocenie brane są również inne kryteria finansowe i niefinansowe (określone w zasadach naboru) które należy przedstawić we wniosku o dotację.

Jeśli temat dobrego przygotowania wniosku Cię zainteresował zapoznaj się z tym artykułem.