Ochrona własności przemysłowej

Autor 19 lutego 2016 aktualności
Dotacje na ochronę własności przemysłowej i patentów

Cel konkursu

Celem Poddziałania 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” jest:

wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Kto może skorzystać ze wsparcia

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przyznawane będzie ochronę:

 • wynalazku,
 • wzoru użytkowego,
 • wzoru przemysłowego.

Przedmiot ochrony nie musi być efektem przeprowadzonych prac badawczych.

Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego (logo marki, produktu itp.)

Typy wspieranych projektów

 1. Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
 2. Działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
  • unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
  • stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

 

Koszty objęte dofinansowaniem

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 • zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;
 • prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: od 22 października 2015 do 28 marca 2016

Minimalna wartość projektu – 10 000 PLN – Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN – Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu) – Budżet Poddziałania: 47 620 000 euro

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 tyś zł,
 • Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 1 mln zł

Intensywność wsparcia

Wsparcie do 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.

 

Pełna dokumentacja konkursu 2.3.4 znajduje się tutaj.

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny oraz pomocy w przygotowaniu wniosku.