Dotacje na ekspansję zagraniczną innowacyjnych firm – Go Global

Autor 3 lipca 2015 aktualności

Cel konkursu

Program Go Global jest szansą na wsparcie ekspansji zagranicznej polskich innowacyjnych firm.

Celem programu jest pomoc w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych polskich firm na rynkach światowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.

Program wspiera opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rozwoju z rynku krajowego na rynki światowe.

Co można sfinansować

Wsparciem objęte są działania w zakresie:

 • wypracowania strategii wejścia na rynki światowe;
 • weryfikacji opracowanej strategii.

Sfinansować można:

 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych nabytych zgodnie z zasadą konkurencyjności, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem, koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej istotnej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta

Koszty usług doradczych i podwykonawstwa ograniczono do wysokości od 50 do 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • pozostałe koszty operacyjne, z wyjątkiem kosztów inwestycyjnych w tym:
  • koszty uczestnictwa w konferencjach (maksymalnie 3 osoby uczestniczące w realizacji projektu) – nie dotyczy kosztów organizacji konferencji,
  • koszty delegacji osób zatrudnionych przy realizacji projektu,
  • koszty promocji projektu (np. koszt stworzenia obcojęzycznej strony internetowej na potrzeby projektu, publikacji prasowych w celu promocji projektu a nie produktu / usługi)

Wyżej wymienione koszty promocji projektu ograniczono do 10 tys. zł.

 • dodatkowe koszty ogólne poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń,
  • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
  • koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacją projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),
  • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
  • koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero,
  • koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych.

Wyżej wymienione koszty ogólne ograniczono do wyskokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacyjnych projektu (bez kosztów usług doradczych i podwykonawstwa).

Kto może skorzystać ze wsparcia

Program adresowany jest do firm rozwijających produkty z branż wysokich i średnio-wysokich technologii, takich jak:

A. Zaawansowana technika w przemyśle:

 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;

B. Średnio-zaawansowana technika w przemyśle:

 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • Produkcja broni i amunicji,
 • Produkcja urządzeń elektrycznych,
 • Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
 • Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych;

C. Usługi zaawansowanej techniki:

 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
 • Telekomunikacja,
 • Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
 • Działalność usługowa w zakresie informacji,
 • Badania naukowe i prace rozwojowe;

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: nabór w II konkursie rozpocznie się w kwietniu 2016
 • Wartość dofinansowania maksymalnie 150 tys. zł
 • Okres realizacji projektu: maksymalnie 6 miesięcy
 • Wymagany wkład własny: minimum 15% wartości projektu- wnoszony wyłącznie w formie finansowej

Intensywność wsparcia

Maksymalnie 150 tys. zł. – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że program  GO GLOBAL jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny wniosku o dotację.
webhosting info . Sgivolepbrahcus .