Mazowieckie – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Autor 14 marca 2016 aktualności
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej mazowieckie

Cel konkursu 4.2 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Celem konkursu 4.2 Efektywność energetyczna organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę RPO WM jest dofinansowanie prac polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach działania wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując:

 • głęboką modernizację energetyczną,
 • możliwość wymiany źródeł ciepła,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

Kto może skorzystać ze wsparcia - szkoły, przedszkola, uczelnie, gminy, kościoły ...

O wsparcie mogą ubiegać się

a)     JST, ich związki i stowarzyszenia;
b)    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
c)     jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
d)    instytucje kultury;
e)     uczelnie/szkoły wyższe;
f)     kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
g)    organizacje pozarządowe;
h)     PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

 • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą
 • Wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów.

Pełen zakres prac objętych dofinansowaniem można pobrać tutaj:
4.2 RPO WM TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – koszty kwalifikowalne

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: do 16 maja 2016 r. do godziny 15:00
 • Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj (otworzy się nowe okno)

Warunkiem rozpoczęcia projektu jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku przed inwestycją oraz po zakończeniu inwestycji. Audyt energetyczny ma na celu określenie stanu budynku przed i po inwestycji oraz określenie zakresu wymaganych prac.

Na podstawie audytu energetycznego należy przygotować studium wykonalności i inne uzgodnienia techniczne.

Co ważne, prace przygotowawcze, w szczególności::

 • przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań geologicznych, archeologicznych, itp.);
 • przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.;
 • przygotowanie studium wykonalności/ biznes planu;
 • przygotowanie audytu energetycznego oraz audytu ex-post
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko;
 • koszt przygotowania przetargu, w tym dokumentacji przetargowej;

są kosztami kwalifikowalnymi – można je sfinansować z dotacji.

Konkursy w poszczególnych województwach są w konkretnych terminach więc warto korzystać z istniejących okazji. Pełny harmonogram konkursów na termomodernizację i OZE znajduje się tutaj.

Intensywność wsparcia

 • Maksymalna wartość dofinansowania nawet do 80% wartości inwestycji,
 • Na wszystkie inwestycje przeznaczono budżet blisko 60 mln zł

Następne kroki - jak uzyskać dodację na termomodernizację

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs “4.2 Efektywność energetyczna, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia zakresu i harmonogramu prac.