Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez MSP

Autor 3 lipca 2015 aktualności

Cel konkursu

Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Kto może skorzystać ze wsparcia

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano ww. web page alert prac nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Koszty objęte dofinansowaniem:

 • Wynagrodzenia
 • Podwykonawstwo
 • Pozostałe koszty bezpośrednie
  • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Koszty budynków i gruntów,
  • Pozostałe koszty operacyjne,
  • Prototyp, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna.
 • Koszty pośrednie
  • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • Koszty administracyjne,
  • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,
  • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Warunki konkursu i procedury

 • Nabór wniosków: od 4 maja do 31 grudnia 2015r

Konkurs podzielony jest na etapy. Wnioski złożone w danym miesiącu kalendarzowym podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, następnie publikowane są listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
  • 20 mln euro – gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe – więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych
  • 15 mln euro – gdy projekt obejmuje głównie prace rozwojowe – więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia

Wartość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
  • 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
  • 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
  • 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Źródło: NCBiR

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs NCBIR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.