Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla dużych firm

Autor 13 lipca 2015 aktualności

Cel konkursu

Celem konkursu NCBR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest wsparcie firm prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

Kto może skorzystać ze wsparcia

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria dużego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przyznawane będzie projektom, w których przewidziano badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano ww. prac nie będą mogły uzyskać dofinansowania.

Koszty objęte dofinansowaniem:

 • Wynagrodzenia
 • Podwykonawstwo
 • Pozostałe koszty bezpośrednie
  • Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Koszty budynków i gruntów,
  • Pozostałe koszty operacyjne,
  • Prototyp, instalacja pilotażowa lub demonstracyjna.
 • Koszty pośrednie
  • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków,
  • Koszty administracyjne,
  • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,
  • Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

Warunki konkursu i procedury

 • Ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016
 • Nabór wniosków: IV kwartał 2016
 • Zakończenie naboru: IV kwartał 2016
 • Informacje na temat szczegółowych warunków konkursu zostaną uzupełnione po ich ogłoszeniu przez NCBR

Intensywność wsparcia

Wartość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:

 • 20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe,
 • 15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Poziom wsparcia

 • 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

 • 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
 • 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Źródło: NCBIR

Następne kroki

Jeśli powyższe informacje wskazują, że konkurs NCBIR Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami w celu określenia szans Twojego projektu i omówienia szczegółowych kryteriów oceny.
Muebrunjacksulri