Kto może być wykonawcą usług badawczo rozwojowych (mały bon na innowacje)

Wg instrukcji wykonawcami prac badawczych mogą być:

  1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
  2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),
  3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),
  4. inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kategorie naukowe

Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe:

  • A+ – poziom wiodący;
  • A – poziom bardzo dobry;
  • B – poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki;
  • C – poziom niezadowalający.

Aby sprawdzić czy nasz potencjalny wykonawca prac badawczo rozwojowych ma wymaganą kategorię należy odwiedzić Wykaz wszystkich jednostek naukowych który znajduje się pod tym linkiem.