Oferta jest odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej problemy beneficjentów wynikające z nieprawidłowości wykrywanych na etapie kontroli projektów przez instytucje udzielające dotacji.

Konsekwencją wykrycia nieprawidłowości w projekcie jest konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.

Problem zwrotu dotacji dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i jednostek sektora finansów publicznych.

Pojawiają się coraz częściej przypadki postępowań prokuratorskich oraz korekt finansowych nakładanych na beneficjentów na skutek naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Poza samą usługą audytu/kontroli proponujemy także:

  • doradztwo w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom finansowym w realizowanych projektach (karne odsetki, zwrot dotacji, itp.),
  • propozycje działań naprawczych,
  • pomoc w usunięciu potencjalnych zagrożeń/błędów mogących skutkować korektami finansowymi,
  • analizę i propozycje rozwiązania konkretnych problemów (np. wystąpienia powiązań osobowych, kapitałowych, niski poziom osiągnięcia wskaźników itp.).
Zakres usługi obejmuje weryfikację:

1. Zgodności projektu z celami programu i działania.

2. Poprawności prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu.

3. Ścieżki finansowo-księgowej projektu.

4. Kwalifikowalności wydatków w projekcie.

5. Postępowań o udzielenie zamówienia na wszystkich etapach postępowania:

  • analiza przygotowanej dokumentacji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • weryfikacja poprawności w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (ex ante),
  • weryfikacja poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (ex post).

6. Zamówień nie objętych ustawą PZP (zachowanie zasady konkurencyjności).

7. Osiągniętych/zakładanych w dokumentacji projektowej wskaźników.

8. Poprawności prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.

9. Dokumentacji powykonawczej dotyczącej realizowanego projektu (szczególnie w przypadku prac zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych).

10. Kwalifikowalności podatku VAT.

11. Dochodu generowanego przez projekt (wyliczenia luki finansowej).

Pewność może być tylko stuprocentowa.

Gwarantujemy zgodność z procedurami